Formandsberetning 2018

Formandsberetning 2018

Det aktuelle medlemstal i vores lokale Røde-Kors afdeling er ved årsskiftet 59 - hvilket er en stigning på ca. 10 fra 2016. Det går den rigtige vej !

Det forløbne år har overordnet set været meget tilfredsstillende. De udfordringer, som uvægerligt dukker op når så mange mennesker er involveret, har vi løst hen ad vejen så godt vi kunne.

Flokken af frivillige ligger nogenlunde konstant på ca.130 og jeg fornemmer at samarbejdsviljen er i højsædet. Det synes relevant og meget meningsfyldt at bruge tid på frivilligt arbejde for at prøve at imødegå alle de skræmmende meldinger vi får fra ind- og udland. Vi kan ikke redde verden, men vi kan i det små, hver for sig, gøre hvad vi kan for at bidrage til hjælpearbejdet - både lokalt og i det store udland -  i håbet om en bedre verden.

Vores 2 butikker, som ledes af hver sin aktive og kreative butiksledelse, udgør fortsat det økonomiske grundlag for driften af vores sociale aktiviteter. Vi har 2 travle aktivitetsledere og en nogenlunde konstant flok af frivillige på ca. 40 - i hver butik. Samarbejdet mellem de 2 butikker vokser og alle har gjort deres bedste i årets løb, for at vi har opnået et fint resultat. Omsætningen blev samlet i de 2 butikker kr. 1.190.181 - meget tilfredsstillende og flot !

Der er en god og varm atmosfære i begge butikker til glæde for alle, incl. kunderne, som ganske ofte roser butikkernes udtryk - og ikke mindst det venlige og hjælpsomme personale !

Det sociale islæt her er vigtigt og man tager vare på hinanden i en meningsfyldt hverdag. Vi har fået nyt lys og nye kasseapparater i begge butikker - efter opfordring fra vores butikskonsulent -  med henblik på bedre forhold i butikkerne, både for kunderne og de frivillige.

Lejemålet Adelgade 12 er hjemsted for vores sociale aktivteter. Det er ikke optimalt, da her er alt for lidt plads til aktiviteterne, ligesom det ikke er hensigtsmæssigt, at lokalet ligger ud til Adelgade med fare for, at børnene løber ud på gaden og bliver kørt ned. Vi har løbende hele året søgt med lys og lygte efter en bedre lokalitet, men uden held. Vi giver ikke op og det nye år åbner måske op for en anden mulighed.  Der arbejdes aktivt videre på spørgsmålet om et ordentligt sted til de sociale aktiviteter, som forhåbentlig også kunne åbne muligheder for en udvidelse af disse.

Familienetværket er i årets løb formindsket til 2 entusiastiske frivillige, som hver tirsdag fra kl. 17 til 19 åbner op for 5 familier. Vi ved, at der står andre familier i kø for at deltage, men p.gr.a. manglende plads, kan det desværre ikke lade sig gøre at udvide flokken. De 2 tilbageværende frivillige formår med stor omsorgsfuldhed at tage sig af familierne, smøre mad og madpakker til dem. Der males og syes - og op til jul blev der med stor kreativitet arbejdet på julegaver til familie og venner. Vores håb er, at familienetværket kan udvides hvis vi flytter til bedre lokaler.

Nørklerne - pt. ca. 18 damer - mødes hver tirsdag i Multicenterets caféteria, hvor de strikker efter Røde Kors’ nørkleprogram og hygger sig sammen.  Garnet er ofte donationer - og er der mangel på garn, betaler Røde Kors for supplement -  ligesom vi betaler for kaffe og kage til møderne. Der har været afholdt julefrokost og sommerfrokost på Havnen i Præstø i årets løb. Nørklerne ledes af vores dygtige aktivitetsleder Annelise.

Igen er det sociale islæt meget vigtigt - for her er der mulighed for at komme ud af ensomheden og hen til meningsfyldt frivilligt arbejde, hygge og snak.  

Flygtningeintegrationsnetværket startede op i september 2015 og det har til huse i Adelgade 12, hvor der hver mandag er Café fra kl. 17-19. Her kommer flygtningefamilierne fra vores område  for at hygge sig med ligesindede, danne netværk og få hjælp og rådgivning. Vi modtager en del donationer til flygtningene, mest i form af tøj - men også møbler og andet inventar. Til disse donationer har vi lånt plads hos en gårdejer i Skibinge i hans staldbygninger og vi har lejet et kælderlokale tæt på Adelgade 12. Det er ikke optimalt, men de muligheder vi har. Mange af disse donationer kommer fra de lokale « Venligboere » som vi har en god kontakt til.

I vores område er pt. ca. 109 flygtninge bosiddende -  i Præstø By, Allerslev, Mern og Skibinge.  Antallet af flygtninge i vores område ændrer sig hele tiden, men vi prøver at hjælpe så godt vi kan med de forhånden værende midler. Vi har 22 aktive frivillige - heraf 4-5 med udenlandsk baggrund.  De udfører et stort arbejde for at hjælpe og integrere flygtningene og er ledet af aktivitetsleder Hanne Malherbe. Vores aktiviteter i Flygtningeintegrationsnetværket er begrænset af pladsmangel, men der arbejdes pt. aktivt med ideér til nye aktiviteter, når muligheden for det opstår.

Vi samarbejder med Røde Kors-afdelingerne i Vordingborg og Stege om ferielejrene for børn, julehjælpen, vågetjenesten, 1.hjælps undervisning samt opsætning af hjertestartere, doneret af Røde Kors-afdelingerne i Vordingborg Kommune. Her i Præstø uddelte vi umiddelbart inden jul 28 julepakker og et antal børn kom med på Røde Kors’ populære ferielejre.

I årets løb har vi doneret ialt 80.000 kr. til venskabsprojekter fordelt med 20.000 kr. til Nepal, 20.000 kr. til Sudan, 20.000 kr. til Malawi og 20.000 kr. til Cambodja.

Landsindsamlingen søndag d. 1. Oktober gik rigtig godt.  Der var som de tidligere år stor opbakning fra lokalområdet. 67 glade indsamlere samlede kr. 57.758,00 ind på 48 ruter. Lidt mere end sidste år, hvilket er meget fint - især taget i betragtning, at de indsamlede beløb over det ganske land er for nedadgående.  Antallet af organisationer, som samler ind er steget - og bevirker vel en vis negativitet i befolkningen, men det mærkede vi slet ikke. Menu og Rema donerede atter kaffe, frugt og vand til indsamlerne. Og Menu-bageren donerede kringle til alle ! Møns Bank holdt atter åbent for os søndag eftermiddag, så vi kunne få talt pengene og sendt dem afsted til Landskontoret. TAK

Vi har for nogle år tilbage doneret en hjertestarter, som blev placeret i Menu. Det er hensigtsmælssigt, at man kan komme til de opsatte  hjertestartere hele døgnet, så i anledning af Menu’s åbning efter den store istandsættelse af butikken inden jul, donerede vi et elektrisk skab til hjertestarteren, som nu er opsat på væggen af butikken ud til Svend Gønges Torv. Vi har nu doneret 4 hjertestartere med skabe til byen. Disse er opsat ved Meninghedshuset lige op til Kirken, ved vores Møbelbutik, Adelgade 53, ved Roklubben på deres klubhus ud mod vandet og på Menu’s facade ud mod Svend Gønges Torv. 

Afdelingens omsætning er steget i 2017. Der arbejdes flittigt i de 2 butikker og vi er stolte over de entusiastiske og søde frivillige og utrolig arbejdsomme aktivitetsledere, som alle gør deres bedste for at opnå et godt resultat. Vi er medlem af Handelsstandsforeningen i byen og deltager løbende i aktiviteterne i det omfang vi har mulighed for det.

Sommer-udflugten for de frivillige gik i år i bus til Landskontoret og Frivillighuset i København d. 1. september, hvor vi fik en fin omvisning og dejlig frokost. Der var bred enighed om, at det både var relevant og meget interessant at se vores Landskontor og det nye frivillighus. I den forbindelse blev vi orienteret om alle de muligheder der ligger i brugen af det nye hus.

Nytårs-middagen for alle de frivillige blev i år afholdt fredag d. 19. januar på Café Mocca, som serverede en fin middag for de 65 frivillige, som deltog. En dejlig aften med god opbakning, pakkeleg og gode indslag. Stor tak til festudvalget.

Vi tilbyder 1. Hjælps undervisning til de frivillige hvert år. Således også i 2017, men det kniber gevaldigt med at få samlet kursister nok til et passende hold. Vi prøver igen til foråret.

Vi lægger meget vægt på samarbejdet mellem aktiviteterne. Vores dygtige aktivitetsledere bruger meget tid på at skabe en god atmosfære og et godt grundlag for en effektiv og meningsfuld hverdag for alle.  Flere af dem er medlemmer af bestyrelsen, som består af 7 gode sparringspartnere. Vi har i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder foruden de løbende møder i butiksbestyrelserne og i de sociale aktiviteter.

Vi er med i « Netværk Sydsjælland » (Røde Kors’ regi) og Lisa W og jeg har deltaget i 2 møder i netværket i årets løb. Vi lægger stor vægt på at lære vores naboafdelinger godt at kende, så vi kan sparre med - og hjælpe hinanden.

Jeg har i årets løb deltaget i de 2 årlige Formandskonferencer, forår og efterår i Vingsted. Jeg synes jeg får meget ud af at deltage i disse møder.  Jeg bruger dem bl.a. til aktivt at lære andre Røde Kors’ere at kende og finde sparringspartnere. Vi bliver løbende informeret fra Landskontoret om, hvad der foregår ude i verden og på det sociale område herhjemme. Men disse møder, hvor vi samles fra hele landet, er utrolig inspirerende og giver os arbejdsglæde og nye kræfter til at fortsætte.

I det kommende år vil vi fortsat forsøge at skaffe nye frivillige m.h.p. at udvide vores sociale aktiviteter. Men vi er desværre - som tidligere nævnt - begrænset af pladsmangel til dette formål. Vi har brugt rigtig meget tid i det forløbne år på at finde egnede lokaler.

Flygtningeintegrationsnetværket vil gerne udvide med flere aktiviteter – herunder etablere et meningsfyldt samarbejde med Familienetværket -  En nærliggende og relevant måde at integrere flygtninge på må være, at børn og voksne fra begge netværk kan mødes og få glæde af hinanden. Et kvindenetværk « Syrenerne » er også etableret her i det nye år - men her handler det selvfølgelig også om begrænsninger p.gr.a. manglende plads.

Det nye år byder på mange udfordringer - vi skal finde ny kasserer, ny regnskabsfører, ny formand.  Dette år er mit sidste som formand - alting har sin tid, og nye, yngre kræfter bør ganske naturligt tage over.

 

7. februar 2018
Lone Vagn-Hansen

printer-icon

PRINT